Warning: Declaration of AVH_Walker_Category_Checklist::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/customer/www/cao.zorghart.nl/public_html/wp-content/plugins/extended-categories-widget/4.2/class/avh-ec.widgets.php on line 0

Warning: Declaration of AVH_Walker_CategoryDropdown::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/customer/www/cao.zorghart.nl/public_html/wp-content/plugins/extended-categories-widget/4.2/class/avh-ec.core.php on line 0
Algemene Voorwaarden - Zorghart

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities
Algemene voorwaarden:de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van de site zorghart.nl
Zorghart: de website wwww.zorghart.nl onderdeel van Zorghart gevestigd te Eemnes ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de via Zorghart aangeboden diensten
Doel
Zorghart is een netwerksite voor de sector zorg en welzijn en bestaat uit een vacature- en cv bank alsmede uit informatieve gedeeltes met relevante arbeidsmarktinformatie.
Werkzoekenden kunnen gratis gebruik maken van de vacaturebank;
Werkgevers kunnen tegen betaling vacatures laten plaatsen;
Organisaties kunnen tegen betaling advertenties plaatsen.
Websites derden:
Op zorghart zijn  links en verwijzingen opgenomen naar sites van derden. Zorghart is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.
Gebruik:
De Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.

De geplaatste vacatures, cv’s,  en de via Zorghart verstuurde e-mails en advertenties mogen niet in strijd zijn met de in Nederland algemeen aanvaarde fatsoensnormen.

Het gebruik van de site door de Gebruiker en het email verkeer tussen Gebruikers onderling vindt plaats voor eigen rekening en risico.
Zorghart is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker ontvangen of verstuurde e-mail.

Het is de Gebruiker niet toegestaan Zorghartof een onderdeel daarvan te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is. Zo zal de Gebruiker de vacaturebank en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts doen gebruiken voor het plaatsen van vacatures alsmede het verzenden van e-mails naar andere Gebruikers voor zover dit plaatsvindt in het kader van het doen van een sollicitatie of werving van personeel.
Gebruiker zal zich geheel onthouden van gedragingen die Zorghart en/of overige gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – doch niet uitsluitend – verstaan:

·         het plaatsen van onjuiste, onvolledige of bewust misleidende (bedrijfs)informatie;

·         het (laten) aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers;

·         het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere Gebruikers die geen verband houden met het plaatsen van vacatures of het doen van sollicitaties;

·         het – eventueel met hulpmiddelen – doen selecteren en gebruiken van gegevens van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid;

·         het doen van reclame uitingen anders dan vermeld onder Doel;

·         het doen van politieke- uitlatingen;

·         het doen van bedreigende, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen aan bijvoorbeeld anderen;

·         het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van de Website c.q. het hinderen van de werking van de Website.
Privacy
Gebruiker is zich ervan bewust dat Zorghart persoonlijke gegevens van andere Gebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de Wet bescherming persoonsgegevens en het Privacy Statement van Zorghart.nl
Overeenkomsten
Overeenkomsten met Werkgevers voor het plaatsen van vacatures worden aangegaan voor de periode  vermeld op de offerte.
Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is niet mogelijk.

Een contractsovereenkomst kan worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor afloop van de overeengekomen contractsperiode.

Tenzij anders overeengekomen wordt na afloop van de contractsperiode de overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.

De contractsovereenkomst kan in dat geval te allen tijde worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Betaalperiode blijft na verlenging van de contractsovereenkomst ongewijzigd. Indien de Afnemer de contractsovereenkomst opzegt vóór het verstrijken van de Betaalperiode vindt restitutie plaats van het reeds betaalde contractstarief over de resterende Betaalperiode vanaf de einddatum van de contractsovereenkomst.

Vacatures geplaatst voor de einddatum van de overeenkomst  blijven tot hun verwijderingdatum  geplaatst op de website, ook al is de einddatum van het contract dan verlopen.

Uitsluiting
Indien sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene Voorwaarden of op een andere wijze misbruik wordt gemaakt van de via Zorghart aangeboden faciliteiten behoudt Zorghart zich het recht voor  tot onmiddellijke verwijdering van een cv of vacature en uitsluiting van de verantwoordelijke Gebruiker.
 Onderhoud/storingen
Zorghart spant zich in om de Gebruiker ononderbroken toegang tot de Website te verschaffen. Zorghart kan (onderdelen van) de Website zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen.
Zorghart is zeker niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onbereikbaarheid van de Website.
Wijzigen dienstverlening
Zorghart mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via Zorghart aanbiedt. Zorghart zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan Gebruikers.

Zorghart mag, per e-mail nieuwsberichten over (het gebruik van) Zorghart of haar dienstverlening naar Gebruikers versturen.

Intellectueel eigendom
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze Website, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door Zorghart geplaatste teksten, foto’s, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc . berusten bij Zorghart tenzij dit anders is aangegeven op deze website.
Het is de Gebruiker niet toegestaan om (delen van) teksten van de Website te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij hiervoor toestemming van Zorghart voor is verkregen .
Aansprakelijkheid

Zorghart is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van Zorghart, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Zorghart of haar medewerkers.

De informatie op Zorghart kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Aan de inhoud daarvan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Zorghart raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.
Algemeen

Door het gebruik van Zorghart gaat Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in het Privacy Statement.

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter te Utrecht worden voorgelegd.

CAO Zorg en Welzijn

U maakt gebruik van een adblocker. Wij zouden het op prijs stellen als u deze uitzet voor onze website. Wij zijn namelijk afhankelijk van advertentie inkomsten om de website in de lucht te houden. Ook met de adblocker kunt u alle informatie op de website bekijken alleen met het (kleine) nadeel dat bij elk bezoek aan een nieuwe pagina deze popup zal verschijnen.

Na uitzetten van de adblocker zal deze popup niet meer verschijnen. U kunt dit vrij eenvoudig doen alleen voor deze website.